Onlaýn işiňiziň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin “Semalt” ulanmak


Mazmuny

 1. Giriş
 2. AutoSEO vs. FullSEO - Haýsy Semalt SEO hyzmaty siziň üçin iň gowusy
 3. Käbir beýleki sanly marketing hyzmatlary semalt teklipleri şulary öz içine alýar:
 4. Semaltyň bagyşlanan SEO dolandyryş paneliniň aýratynlyklary
 5. Funksiýalar Semaltyň bagyşlanan SEO dolandyryş paneli ýerine ýetirip biler
 6. Semalt.net-iň iň möhüm gurallaryna düşünmek

1. Tanyşdyryş

Sanly marketingiň täze usullary peýda bolup barýarka, sanly marketingiň daş asyrynda galyp bilmez. Onlaýn marketingiň köp usuly gözleg motorlarynda görnükliligi ýokarlandyrmak we traffigi döretmek bilen baglanyşyklydyr. Sanlaşdyrma we ondan alynýan peýdalar sebäpli adaty kärhanalar sanly marketing bilen meşgullanmalydygyna düşünip başlaýarlar.

Adaty kärhanalaryň sanly marketing bilen meşgullanmaga başlandyklaryny aýdyp bileris, ýöne hakykat, köpüsiniň bu meselede däldigi. Şeýlelik bilen, öz işiňizi gurmak ýa-da işiňizi ösdürmek üçin degişli usullary we çemeleşmeleri ulanmak islemeseňiz, sanly marketingiň manysy näme? Işiňiz üçin sanly marketinge başlamakçy bolsaňyz, dogry ýolda. Semalt şu ýerde. Onlaýn işiňizi ýokarlandyrmak üçin “Semalt” -y ulanmak barada bilmeli zatlaryňyzy okaň.


2. AutoSEO vs. Doly SEO - Haýsy Semalt SEO hyzmaty siziň üçin iň gowusy

“Semalt” -dan peýdalanmak kararyna gelen bolsaňyz, dogry saýladyňyz. Firstöne ilki bilen, “Semalt” -yň hödürleýän iki sany flagman paketiniň arasyndaky hyzmatlaryň haýsysynyň işiňize laýykdygyny kesgitlemeli. Web sahypaňyzyň SEO öndürijiligini gowulaşdyrmak isleýän bolsaňyz, AutoSEO bilen FullSEO arasynda birini saýlamaly bolarsyňyz.

“Semalt” -y doly ulanmakdan peýdalanmak üçin işiňiziň zerurlygy siziň bilen has laýyk gelýän hyzmaty bilmekdir. “AutoSEO” we “FullSEO” ikisi hem kärhanalara gönükdirilen bolsa, her bukjanyň çäginde üýtgeşiklikler bar. Ine, bilmeli zatlaryňyz.

I. AutoSEO näme?

AutoSEO “Semalt” tarapyndan onlaýn işiňiz üçin iň esasy we aralyk gözleg motory optimizasiýasy (SEO) işlerini öz içine alýan bukjadyr. Web sahypaňyz üçin SEO kampaniýasyny alyp barýar we organiki derejeleriňizi ýokarlandyrmak üçin birnäçe sahypada we sahypadan daşary çäreleri ýerine ýetirýär. “AutoSEO” bu işleriň köpüsini awtomatlaşdyrýar we internetdäki umumy ornuňyzy ýokarlandyrmagy maksat edinýän işjeň SEO kampaniýasy bilen üpjün edýär.Semalt size has gowy web sahypasyny optimizirlemäge kömek edýär, web sahypaňyzyň görnükliligini ýokarlandyrýar, täze gelýänleri özüne çekýär we işiňiziň onlaýn gatnaşygyny artdyrýar. “AutoSEO”, onlaýn gatnaşygyny artdyrmak we satuwlaryny artdyrmak isleýän telekeçiler/marketing hünärmenleri/analitikler/web ussalary üçin döredilen özboluşly SEO guralydyr, emma SEO we onuň bilen baglanyşykly zatlar bilen tanyş däl. SEO maýa goýumlarynyň netijelerini çalt görmek isleýän adamlar üçin.

AutoSEO-da hasaba alnanyňyzdan soň, web sahypasynyň analizçisi sahypaňyzy seljerer we size gysga hasabat iberer. Sahypaňyzyň nämä mätäçdigi we Semaltyň olar bilen nädip duşuşjakdygy barada maslahat berer. “Semalt” -yň berýän “AutoSEO” hyzmaty ikinji orunda durýar.

Google-yň organiki gözleginde görkezilmeýän web sahypaňyz bar bolsa? “AutoSEO” size iň möhüm optimizasiýa çärelerini alyp barşyny görkezip biler. Olaryň käbiri aşakda görkezilen:
 • Açar söz gözleg - Möhüm açar sözleriň sanawyny döretmek üçin işiňizi, pudagyňyzy we web sahypaňyzy gözden geçirmek, ýagny potensial müşderileriňiziň Google ýa-da Bing ýaly gözleg motorynda gözleýän soraglary. Bu SEO-nyň iň möhüm elementlerinden biridir.
 • Sahypada optimizasiýa - Web sahypaňyzyň her sahypasynyň mazmunyna dogry açar sözleriň goşulmagy we atlar, Meta beýany we surat alt atributlary ýaly sahypadaky beýleki elementleri optimizirlemek.
 • Baglanyşyk binasy - Sahypadan daşary optimizasiýa diýlip hem bilinýär, beýleki web sahypalarynda degişli mazmuny öndürmegi we ýaýratmagy we domeniňize baglanyşyk gazanmagy öz içine alýar. Bu, bu sahypalardan SEO şiresini domeniňize gönükdirmek bilen web sahypaňyzyň SEO bahasyny (esasan domen ygtyýarlygy) gowulandyrýar.
 • Web Analitika - Trafik, öwrülişikler we girýänleriňiziň umumy gatnaşygy ýaly dürli ölçeglere düşünmek üçin web sahypasynyň analitikasyna gündelik, hepdelik, aýlyk we çärýekleýin syn.
AutoSEO-nyň peýdalary
 1. Web sahypaňyzyň ýokary görünmek üçin gözleg motorynyň ähli talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirip, web sahypaňyzy optimallaşdyrýar.
 2. Web sahypaňyzyň görnükliligini ýokarlandyrýar. Nädip? Degişli açar sözler üçin web sahypaňyzy mahabatlandyrýar we kimdir biri şol açar sözleri ýa-da sözleri gözläninde Google-da we beýleki gözleg motorlarynda has ýokary orny eýeleýär.
 3. Täze myhmanlary çekmäge kömek edýär. Görkezişiň gowulaşmagy we dogry mahabatlandyrma bilen web sahypaňyz has köp myhman we elbetde has köp satuwy özüne çeker. “Semalt” -yň “AutoSEO” size ýetmäge kömek edip biljek zady.
 4. Bu, işiňiziň onlaýn gatnaşygyny artdyrýar. Işiňiziň onlaýn gatnaşygyny artdyrmak bilen, size köp sanly ösüş mümkinçiliklerini açmaga kömek edýär.
“AutoSEO” “FullSEO” -dan has çalt netijeleri berýär. Gowy işiňiz bar bolsa we onlaýn bäsdeşligiň pesdigine ynamyňyz bar bolsa, AutoSEO birnäçe hepdäniň içinde size netijeleri berip biler. Adatça, SEO oňyn täsir etmek üçin adatça birnäçe aý gerek, ýöne AutoSEO bilen oňyn tapawutlary has çalt görüp bilersiňiz.

Şeýle-de bolsa, netijeleriň näderejede göze ilip biljekdigine düşünmek üçin Semaltyň deslapky derňew geçirjekdigini bellemelisiňiz. “AutoSEO” -nyň iň köp ulanýanlary kiçi kärhanalar, bloggerler, täsir edijiler, web ussatlary we erkin işleýänlerdir. SEO dünýäsine täze gelen bolsaňyz (ýa-da umuman sanly marketing) ýa-da çalt netijeleri gözleýän bolsaňyz, AutoSEO ajaýyp saýlawdyr. Başga bir tarapdan, web sahypaňyzdaky maksatlaryňyz uzak möhletli bolsa we SEO bilen işiňiz üçin berk onlaýn abraý gazanmak isleseňiz, FullSEO-a göz aýlamaly.

II. FullSEO näme?

FullSEO AutoSEO-nyň has çuň we çylşyrymly uýasydyr. Bu paket size SEO kampaniýasynda zerur zatlaryň hemmesini berýär. Açar söz gözleginden başlap, maslahat berişe çenli, FullSEO-da onlaýn işewürligini ýokarlandyrmak we satuwyny güýçlendirmek üçin bir iş üçin zerur zatlar bar. Trafigi köpeltmekden we işiňiziň onlaýn abraýy bolan binanyňyza eltmekden, FullSEO hemmesini edýär.

“FullSEO” -da satuwlaryň, girdejileriň we başgalaryň köpelmegine seredýärsiňiz. Işleriňize aýlar we ýyllaryň dowamynda jemlenen peýdasy, diňe FullSEO-nyň peýdasy hakda çuňňur gürleýär. Bilşiňiz ýaly, häzirki wagtda ýokary domen ygtyýary bolan berk web sahypasyny gurmak, geljek ýyllar we ýyllar üçin peýdalary alyp biler.“FullSEO” bilen “Semalt” size has gowy web sahypasyny optimizasiýa, oňyn ROI berýär, geljegiňize akylly-başly maýa goýmaga kömek edýär we çalt, täsirli we uzak möhletli netijeleri berýär. “Semalt” bilen “FullSEO” kampaniýaňyzy başlanyňyzda, Google TOP 100 web sahypasynyň hataryna girip bilersiňiz. “FullSEO” Google-yň gözleg netijeleri sahypasynda has ýokary web sahypasyny ýerleşdirmegiň ösen we has täsirli usulydyr.

“FullSEO” -da Semaltyň gowy bilýän SEO geňeşçileri web sahypaňyzda içerki we daşarky barlaglaryň we optimizasiýalaryň köp görnüşini amala aşyrýarlar. Web sahypaňyzyň belli bir wagtyň içinde islenýän netijeleri alýandygyna göz ýetirýärler. Emma “FullSEO” -yň täsiri “AutoSEO” -dan has uzak dowam edýär. Ine, AutoSEO-nyň hödürleýän ähli zatlaryna goşmaça aljak möhüm çäreleriň sanawy:
 • Sahypanyň tehniki düzedişi - CMS optimizasiýasy, shema belligi, sahypanyň tizligini gowulandyrmak, sahypa kartalary we GA/GTM bellikleri. Web sahypaňyzy düýpli abatlamak SEO we marketing pudaklarynda giňden ýaýran iň täze çözgütler bilen üpjün ediler.
 • Mazmuny - Web sahypasy blogyndan başlap, sosial media ýazgylaryna çenli PR mazmunyna çenli her bir mazmun talaby, web sahypaňyzyň SEO bahasyny gowulandyrmak üçin ideýa ediler, dörediler we neşir ediler.
 • Maslahat beriş - SEO üçin täze bolsaňyz, iň oňat tejribe barada maslahat gerek bolar. “Semalt” -yň “FullSEO” bukjasy size mazmuny tabşyrmagyň ýollary, baý bölekler ýaly ösen hileler we usullar we web sahypaňyzy halaýan gözleg motoryňyzyň birine öwürjek dürli çäreler barada teklipler berer.
FullSEO-nyň peýdalary
 1. Web sahypaňyzyň doly optimizasiýasyny üpjün edýär. Web sahypaňyzyň we ol baradaky ähli zatlaryň, mazmunyň ýokary derejededigine göz ýetirýär.
 2. Web sahypaňyzyň arka baglanyşyklarynyň hilini ýokarlandyrýar. “Semalt's FullSEO” sahypaňyzdan pes hilli we tebigy däl baglanyşyklary aýyrýar. Sahypaňyza traffigiň diňe ýokary hilli baglanyşyklardan gelýändigine göz ýetirýär.
 3. Bazar ýagdaýyňyzy gowulandyrýar. “FullSEO” abraýyňyzy ýokarlandyrmaga kömek edýär we şonuň üçin bazar ýagdaýyňyz bäsdeşlerden öňe geçýär.
 4. Uzak wagtyň dowamynda çalt we yzygiderli netijeleri berýär. “FullSEO” diňe bir çalt däl, eýsem uzak wagtlap netijeleri gazanmagyňyzy üpjün edýär.
Aslynda, FullSEO bilen, uly surata seredýän onlaýn işiňiz üçin ýörite meýilnama alarsyňyz. Industryerli senagatda eýýäm bigwigs we döredilen web sahypalary bilen doldurylan täze elektron söwda oýunçysymy? “FullSEO” sizi onlaýn reýtingde özlerinden ýokarda görkezer.

“FullSEO” -nyň “AutoSEO” -dan has ýokarydygy we bitewi çemeleşýändigi äşgärdir. “AutoSEO”, çäkli çäreleri bolan başlangyç SEO bukjasydyr. Şonuň üçin çalt netijeleri isleýän şahsyýetler we kiçi başlangyççylar üçin ajaýyp.

3. Käbir beýleki sanly marketing hyzmatlary semalt teklipleri şulary öz içine alýar:

I. Elektron söwda SEO

Elektron söwda web sahypaňyz üçin has gowy SEO kampaniýasyny tapyp bilmersiňiz Semaltyň elektron söwda hyzmaty. Semalt siziň üçin bu işi edýär - müşderiler getirýär! Bu ýere gelýänlere görnükliligi ýokarlandyrmak üçin pes ýygylykly açar söz talaplaryňyzy öňe sürmäge kömek edýär, size gowy analiz berýär we diňe netijeler üçin töleýärsiňiz.“Semalt” -yň elektron söwda hyzmaty, elektron dükanlaryň eýeleri üçin elektron söwda girdejileri we gözleg motory optimizasiýasy boýunça tejribelerini ýokarlandyrmak üçin işlenip düzülen iň ýokary bukjadyr. Öz nokadyňyza doly girýär we onlaýn dükanyňyz üçin amatly meýilnama düzmäge kömek etmek üçin bäsdeşlik derejesine baha berýär. Gözlegleriň we derňewleriň dowamynda alnan maglumatlar soňra onlaýn dükanyňyz üçin iň täsirli strategiýany kartalaşdyrmak üçin ulanylýar.

Bu paketiň içinde, Semalt, ýeriňizdäki geleşik talaplaryny nyşana alyp, onlaýn mahabat öwrülişigiňizi gowulandyrmagy maksat edinýär. Maksat diňe onlaýn dükanyňyza girýänleri däl-de, bilgeşleýin alyjylary getirmek.

“Semalt” köplenç müşderileriňizi özüne çekmek üçin pes ýygylykly açar sözleri nyşana alýar, sebäbi gözlemek niýeti satyn almak. Pes ýygylykly açar söz gözleg netijeleriniň sahypalaryndan gelýän web sahypasyna girýänler, adatça iň peýdaly teklipleri gözleýärler. Şeýlelikde, “Semalt” bu hyzmatlary we teklipleri elektron dükanyňyzda tapmaga kömek edýär.

II. Analitika

Semaltyň web sahypasy analitikasy bazaryňyza gözegçilik etmäge, bäsdeşleriňiziň özüňiz bilen baglanyşykly pozisiýalaryny yzarlamaga kömek edýär we iň ýokary derejeli giňişleýin seljeriş iş maglumatlary berýär. Şeýle hem täze bazarlary açarsyňyz. Hatda maglumatlaryňyzy PDF we EXCEL formatlaryna öwürmäge kömek edýärler - şeýle halas ediji! Semalt, gözleg motoryňyzyň ýerleşdirilmeginden has gowy peýdalanmak üçin zerur maglumatlary berip biler. Web sahypasynyň derňewini aňsatlaşdyrmak üçin ýörite döredildi.Bu hyzmat, gözleg motoryňyzy optimizasiýa kampaniýalarynda ulanmak üçin saýlan açar sözleriňizden has köp seljermäge ukyplydyr. Sahypaňyza goşýan baglanyşyklaryňyzy hem seljermäge ukyply. Bular web sahypalaryňyzy, webde ýerleşdirip biljek mahabatlaryňyzy ýa-da mazmunyňyzy, şeýle hem gatnaşyp biljek bloglaryňyzy ýa-da forumlaryňyzy öz içine alýar.

Bu ajaýyp aýratynlyk we täze web sahypalarynyň eýeleriniň köplenç ünsden düşürýän aýratynlygy. Baglanyşyk derňewini seljermek bilen, iň gowy netijeleri gazanmak üçin güýjüňizi nirä gönükdirmelidigiňizi kesgitlärsiňiz.

Şeýle hem, “Semalt” bäsdeşlik nukdaýnazaryndan nirede durýandygyňyzy görmäge mümkinçilik berýär. Şol bir iş bilen meşgullanýan beýleki web sahypalary bilen deňeşdirilende, nirededigiňize aňsatlyk bilen düşünersiňiz. Bu, web sahypaňyza nädip zerur üýtgeşmeler girizip boljakdygyny we umumy ýerleşişiňizi gowulandyrmak üçin haýsy üýtgeşmeler girizmelidigini kesgitlemegi aňsatlaşdyrýar. Bu gural, şol bir önümi ýa-da hyzmatlary hödürleýän beýleki kompaniýalar bilen nädip deňeşdirýändigiňizi anyklamak üçin gurallary hem öz içine alýar.

Mundan başga-da, Semalt iň oňat marketing netijelerini aňsatlyk bilen almaga mümkinçilik berýän gurallary hödürleýär. Bu aýratynlyklaryň käbiri esasy gözleg motorlarynda soňky tendensiýalaryň nämedigini görkezýän tendensiýa hasabatlaryny öz içine alýar. Bäsleşikden öňe geçmek isleýänler üçin gaty peýdaly başga bir aýratynlyk, web sahypaňyzy pudagyňyzdaky beýleki kompaniýalar bilen deňeşdirmek ukybydyr.

Kiçijik bir kärhanaňyz bolsun ýa-da uly bir korporasiýaňyz bolsun, bazardaky paýyňyzy alýandygyňyzy anyklamak isleseňiz, iň oňat marketing strategiýalaryny tapmaly. Muny etmegiň bir usuly, Semalt ýaly SEO derňew gurallaryny ulanmakdyr.

Bu gural, bäsleşigiňiziň kimdigini we olaryň onlaýn bolmagyny üpjün etmek üçin näme edýändiklerini anyk görkezmäge mümkinçilik berýär. Sahypaňyzdan iň köp traffigi we öwrülişigi alýandygyňyzy üpjün etmek üçin iň ýokary derejeli SEO derňew gurallaryny öz içine alýan doly marketing meýilnamasyny düzüp başlamagyňyz akylly karar bolup biler. Bäsleşikden öňe geçmek isleýän bolsaňyz, iň täze marketing strategiýalaryny durmuşa geçirendigiňizi we işiňizdäki peýdalaryny görüp başlamaga taýyn bolmagyňyzdan başga gowy ýol ýok.

III. SSL

Semalt web sahypalaryňyzy howpsuzlygy üpjün edýär. Bu, ulanyjylaryňyzyň gizlinligini goramagy üpjün edýär. Google-dan has köp myhman geler we Google Chrome size ýaşyl çyzyk berýär. “Secure Sockets Layer” diýmegi aňladýan SSL, häzirki zaman web sahypalarynda maglumatlary şifrlemäge, tassyklamaga we maglumatlaryň bitewiligine mümkinçilik berýän internet howpsuzlyk protokolydyr.

Adaty gipertekst geçirmek protokolyny (HTTP) ygtybarly (HTTPS) öwürýär, maglumatlaryňyzy goraýar we ulanyjylaryňyza ygtybarlylyk berýär. Web sahypaňyzyň serwerinden geçýän islendik maglumat, iberilende ogurlanmazlygy ýa-da bozulmazlygy üçin kodlanýar.

SSL web sahypasynda Semalt ýaly prowaýder tarapyndan döredilen şahadatnama (kodlaryň utgaşmasy) hökmünde gurnalyp bilner. Bu SSL şahadatnamasy, web sahypaňyza girýän we çykýan ähli maglumatlary şifrleýär.

Datahli maglumatlary şifrleýär, enjamlaryň arasynda tanamaklyk işine başlaýar we iki ujunda has gowy tanamak üçin maglumatlary sanly gol çekýär. Semaltyň SSL şahadatnama web sahypaňyzyň SEO-ny ýokarlandyrmaga kömek edýär. Mundan başga-da, web sahypaňyzy diňe bir ygtybarly gurama hökmünde goraman, eýsem ulanyjylaryňyzyň maglumatlaryny hem gorar.


Semaltda birnäçe SSL paket bar. Gurmak we goldaw bilen gelýän esasy SSL bukjasy bar. Indiki gurnama, goldaw we Pozitiw SSL (Comodo) bilen gelýän adaty paketdir. Mundan başga-da, gurnama bilen bilelikde premium paket we Pozitiw SSL kartoçkasy (subdomenleri hem goşmak bilen) bar.

4. Semaltyň bagyşlanan SEO dolandyryş paneliniň aýratynlyklary

A. Analitika guraly

I. SERP maglumatlary (TOP-daky açar sözler; iň gowy sahypalar; bäsdeşler)

SERP maglumatlary seljermek guraly, Google-daky reýting pozisiýalaryňyza kömek edip biler. Bu gural, Google-yň içerki çeşmelerinden we daşarky üçünji tarap çeşmelerinden web sahypalaryňyza degişli SEO maglumatlary ýygnaýar. Maglumat ýygyndysyny süzmek mümkinçiligini berýär we öz sahypalaryňyzy seljermek üçin hem ulanylyp bilner. Hawa, hakyky wagtda maglumat berýär.

Bu gural, ýokary derejeli sahypalaryňyz, sahypaňyzyň Google organiki gözleg netijelerinde ýerleşdirilen açar sözler, tertipli sahypalar we belli bir açar söz üçin SERP pozisiýalary barada giňişleýin maglumatlary berýär. Bu gural sahypalardan maglumat ýygnamak üçin ýörite döredildi. Gural ulanyjy üçin amatly we düşünmek aňsat bolansoň, berlen maglumatlara esaslanyp web sahypaňyzyň işini gowulandyrmagyň ajaýyp usulydyr.

II. Web sahypa analizatory

Semalt web sahypasy analizatory, sahypalaryňyzdaky aýratyn web sahypalarynyň ýagdaýyny bilmek üçin ulanylýar. Ol ýerde köp sanly işewürlik bäsleşigi bar we bäsleşigiň üstünde durmak üçin web sahypalaryňyzyň öndürijiligini, bäsdeşleriň işini we işini takyk seljermeli.

Web sahypasynyň seljerijisi, web sahypalaryňyzyň näderejede işleýändigini, haýsy web sahypalarynyň iň köp traffigi döredýändigini we ş.m. size habar berer, şeýle hem web sahypalarynda näçe baglanyşygyň bardygyny, şol baglanyşyklaryň ýerleşýän ýerini we labyr tekstlerini görkezer. Sahypada hatda web sahypalarynyň bukjasy hem bar, şol bir mazmuna eýe bolan sahypalaryň hemmesini tapyp bilersiňiz. Web sahypa analizatory, web sahypalary bilen baglanyşykly dürli statistikalaryň hemmesini mümkin boldugyça takyk we döwrebap saklamak üçin işlenip düzüldi.

III. Sahypanyň tizligini analizleýji

Sahypanyň tizligini analizleýji, web sahypaňyzyň hakyky ýükleniş tizligini kesgitleýär. Sahypaňyzyň ýükleniş tizligi traffigiňyza täsir edýär. Sebäbi adamlar haýal web sahypasynyň ýüklenmegine köp garaşmazlar. Mundan başga-da, haýal sahypalarda traffige we reýtinge täsir edýän ýokary yza gaýdyş tizligi bar.

Sahypaňyzy ýüklemek üçin köp wagt gerek bolsa, bu çynlakaý meseläniň alamaty bolup biler. Şeýle hem sahypa goşulmaly birnäçe elementiň bardygyny aňladyp biler. Meseleleriň bardygyny aňsatlyk bilen görüp, zerur düzedişleri girizip bilersiňiz. Bu, web sahypaňyzy optimal we az iş wagty bilen işlemegiň iň oňat usullaryndan biridir.

Sahypanyň tizligini analizleýji, sahypany ýüklemek üçin näçe wagt sarp edilendigini barlap işleýär. Soňra her aýratyn sahypanyň näçe wagt ýüklenmelidigini hasaplaýar. Her sahypanyň alýan ortaça wagtyny görüp bilersiňiz. Loadük tizligi näçe ýokary bolsa, sahypaňyzyň işleýşi şonça gowy. Bu, sahypaňyza girýänleriň sanyny köpeltmek isleseňiz, sahypaňyzyň dizaýnyny gowulandyrmagyň görkezijisi bolar.

IV. Göçürme barlaýjy

Göçürme barlaýjy, mazmunyňyzy we hatda web sahypaňyzyň beýleki ýerlerini derňemek üçin döredildi. Bu barlaýjyny ulanyp, başga biriniň mazmunyny näçe gezek göçürýändigiňizi kesgitläp bilersiňiz.

Hakykat, Google göçürmä mylaýymlyk bilen garamaýar. Google botlary mazmunyňyzyň asyl däldigini bilse, jezalandyrylarsyňyz. Web sahypaňyz ýokary derejäni bes eder we traffigi ýitirip başlarsyňyz. Käbir mazmun bölekleriňiziň elementleri göçürendigini bilmezligiňizem mümkin. Her niçigem bolsa, bu size täsir eder. Şonuň üçin diňe bir göçürme barlaýjysyny ulanmaly bolarsyňyz. Amalyň gaty bir muşdagy bolmasaňyzam, gözleg motorlarynda reýtingiňizi saklamak isleseňiz, ony aýyrmak möhümdir.

B. Ak bellik

 • Domen ady
 • Logotip
 • Şahsy maglumatlar
 • Google Kartalarda fiziki salgy

C. Hasabat merkezi

 • Hasabatyň ähli görnüşlerini PDF we CSV formatlarynda göçürip almak
 • Hasabatlaryň markasy

D. E-poçta habarnamalary

 • Paroly täzeden düzmek
 • Ulanyjy habarlary

E. Lokalizasiýa

 • 15 sany interfeýs dilini saýlamaly
 • Isleg boýunça başga bir dil lokalizasiýasy bar

5. Funksiýalar Semaltyň bagyşlanan SEO dolandyryş paneli ýerine ýetirip biler


I. Google SERP derňewi

Bu aýratynlygy Google SERP we TOP sahypalarynda web sahypaňyzyň ýagdaýyny yzarlamak üçin ulanyp bilersiňiz. Müşderileriňize web sahypalaryny görkezmek üçin ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem, bäsdeşleriňize gözegçilik etmek, marketing strategiýasyny görmek, ulag hereketlendiriji açar sözlerini we SEO ýerine ýetirişinde bolup geçýän beýleki zatlary barlamak üçin bäsdeş seljeriş guraly hökmünde ulanyp bilersiňiz.

II. Tehniki SEO barlagy

Web sahypasynyň giňişleýin derňewini geçirmek üçin “Semalt” -yň bagyşlanan SEO dolandyryş panelini ulanyp bilersiňiz. Edil şu dolandyryş panelinde tehniki barlaglary, göçürme barlaglaryny, tizlik synaglaryny we ş.m. geçirip bilersiňiz, bu az stressli we wagt tygşytlaýar. Müşderiňiziň SEO strategiýasynyň gönüden-göni netijesi hökmünde alýan üýtgeşmeleriniň sanyny ölçemek, üstünligi ölçemegiň aýrylmaz böleklerinden biridir.

Plyönekeý söz bilen aýdanyňda, öwrülişikler, kampaniýanyň herekete çagyryşyny (CTA) tamamlady. Müşderiňiziň web sahypasyna SEO-dan bir gurşun gelip, satyn almak ýa-da aragatnaşyk formuňyzy doldurmak ýaly bir hili hereket edeninde öwrülişikler hasaplanýar. Bularyň hemmesini Semaltyň DSD bilen ölçäp bilersiňiz.

III. SEO hasabatlaryny dörediň

SEO hasabatlaryny döretmek, esasanam birnäçe web sahypasyny dolandyrýan bolsaňyz, ýadaw proses bolup biler. Indi, SEO hasabatlaryny döretmäge synanyşýan kynçylyklary başdan geçirmeli dälsiňiz; Semaltyň DSD-i şu ýerde. Bu dolandyryş paneli, her bir müşderiňiz üçin hasabat gowşuryş tertibini döretmek arkaly işleýär. Munuň bilen müşderileriň hersine logotipiňiz we markaňyz bilen ýöriteleşdirilen giňişleýin SEO hasabatlaryny iberip bilersiňiz.

6. Semalt.net-iň iň möhüm gurallaryna düşünmek

I. Bäsdeşlik guraly

Bäsdeş yzarlaýjy, web sahypaňyzyň ýerini gözegçilikde saklamaga, bäsdeşleriňiziň ýagdaýyny yzarlamaga we web sahypaňyzyň bäsdeşleriňiz bilen baglanyşykly giňişleýin analitiki maglumatlary bermäge kömek edýär.

Semaltyň bäsdeş guraly bäsdeşleriniň web sahypalary barada düşünje berýär, şonuň üçin näme edýändiklerini, tertipleşdirýän açar sözlerini, arka baglanyşyk güýjüni we has ýokary SERP üçin öz sahypaňyzy gowulaşdyrmaga we elbetde satuw önümlerini döretmäge kömek edýän zatlary görüp bilersiňiz.


Bäsdeşleriňiziň ulanýan strategiýalary barada düşünje ýa-da umumy düşünje almak bilen, web sahypaňyzyň olardan has gowy ýa-da erbet işleýändigini bilersiňiz. Şeýle hem has gowy çykyş etmek üçin öz işiňize goşup boljak bäsdeşleriň strategiýalaryndan habarly bolarsyňyz.

“Semalt” -yň bäsdeş analizçisi, web sahypaňyzyň sanawyna meňzeş we size habar berýän açar sözler üçin Google TOP 1-100-de ýerleşýän ähli web sahypalaryny tapýar. Şeýle hem, ýeriňiziň ýa-da pudagyň bäsdeşleriniň arasynda web sahypaňyzyň reýtingini görkezýär.

Size bäsdeşleriňiz bilen paýlaşýan açar sözleriň görnüşi we Google gözleg netijeleriniň sahypalarynda iň ýokary orny eýeleýän umumy açar sözleriň umumy sany barada düşünje berler. Şeýle hem, web sahypaňyzyň we bäsdeşleriňiziň Google SERP-de ýerleşdirýän umumy açar sözleriniň sany barada umumy maglumat berýän jikme-jik şekil tablisasyny tapyp bilersiňiz. Jikme-jik tablisa bilen her gezek bäsdeşler bilen paýlaşýan açar sözleriň sanyny we görnüşlerini yzarlap bilersiňiz. Şeýle hem, analitiki maglumatlaryňyz bilen örtülen täze seneler bilen öňki seneleriň arasynda ýüze çykýan tapawudy görersiňiz.

Başlamak

Bäsdeşleriň yzarlaýjysyna gireniňizden soň, web sahypaňyzyň URL-sini ýazyň we başlamak üçin gapdalyndaky düwmä basyň. Soňra gural, bäsdeşleriňizi we olar hakda degişli maglumatlary tapmak üçin web sahypaňyzy seljerer.

Bäsdeşiň guraly, sahypaňyz bilen bäsdeşleriňiziň arasynda umumy açar sözleri tapmak üçin doly göwrümli web sahypasynyň derňewini başlar. Edil şonuň ýaly-da, olaryň reýting ýagdaýy we halanýanlary barada has çuňňur maglumat berer.

SEO strategiýalaryňyzy giňeltmek isleýän bolsaňyz, “Semalt” -yň SEO gurallary hökman bolmaly. Edil şonuň ýaly-da, web sahypaňyzy janlandyrmak üçin bu ýerde Semalt-da hünär tejribesini gözlemeli. Web sahypaňyzy has gowulaşdyrmak üçin ýanyňyzda işlemekden başga-da, 24/7 hyzmat we müşderi goldawyny berýäris.

II. Iň gowy sahypalar

mälimlik görkeziji artikl Iň gowy sahypalar gural, web sahypaňyzyň traffigi we reýtingi boýunça iň gowy sahypalary barada düşünje berýär. Taslamaňyz döredilen gününden başlap şu güne çenli TOP-da web sahypalarynyň sanyndaky üýtgeşmeleri görkezýän diagramma taparsyňyz. Şeýle hem, has irki seneden tapawutlylykda Google TOP 1-100 organiki gözleg netijelerinde web sahypalarynyň sanyny bilip bilersiňiz. Şeýle hem, adaty san jemleýişinden tapawutlylykda ştrih diagrammasy hökmünde görüp bilersiňiz.

Başga bir diagramma, sahypalaryňyzyň açylan senesinden TOP-da saýlanan sahypalaryňyzyň sanaw sözleriniň sanyndaky üýtgeşmeleri size habar berýär. Bu ýerde has gowy traffigi we öwrülişigini bilýän web sahypalaryňyzy tertipläp bilersiňiz. El bilen tertiplemekden we reýtingden tapawutlylykda “Semalt” -yň iň oňat sahypalary guraly bilen tertiplemek, stressi peseldýär, şol bir wagtyň özünde birnäçe sahypany ýapmaga mümkinçilik berýär.

Iň oňat sahypa guraly, iň meşhur açar sözleri we ýokary bäsdeşlik domenlerini tertipleşdirmek we yzarlamak üçin iň täsirli we innowasiýa gurallaryndan biridir. Google, Bing we Yahoo ýaly esasy gözleg motorlaryndaky iň oňat sahypalardan domen baglanyşyklaryna gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner. Şeýle hem, pes hilli sahypalardan arka baglanyşyklary tapmaga kömek edýär we şeýlelik bilen wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar.

Ulgam, her sahypanyň açar söz dykyzlygyny, sahypanyň mazmunyny, adyny we domen ýaşyny seljermek ukyby ýaly ýokary derejeli aýratynlyklary öz içine alýar. Bu aýratynlyklardan başga-da, her sahypada ulanylýan labyr tekstlerine gözegçilik etmek mümkinçiligini berýär. Lager tekstlerini iňlis dilinden terjime etmekden başga-da asyl dilde görüp bilersiňiz. Hatda dürli gözleg motorlaryndan gelýän web traffiginiň göterimini bilmäge mümkinçilik berýär.

Iň esasy derejesinde, “Semalt” iň gowy sahypalary yzarlaýjy we tertipleşdiriji gural, her sahypa girýänleriň sanyna gözegçilik etmäge kömek edýär. Şeýle-de bolsa, basmagyň tizligini, dyzma derejesini we görlen sahypalaryň umumy sanyny yzarlamaga mümkinçilik berýän has ösen statistika alyp bilersiňiz. Haýsy sahypalaryň iň meşhurdygyny we şonuň üçin sahypaňyzda ýokary aýratynlygy kesgitlemek üçin muny ulanyp bilersiňiz.

Sahypaňyzyň traffigini ýokarlandyrmaga kömek etjekdigini öňe sürýän köp sanly web traffigi derňew programma üpjünçiligi bar. Şeýle-de bolsa, bu programmalar adatça sahypalaryňyz barada jikme-jik maglumat berip bilmeýärler. Iň oňat sahypalary yzarlaýjy we tertipleşdiriji programma üpjünçiligi, sahypa girýänleriňiziň sahypaňyza göz aýlaýan ähli elementlerini kesgitleýär.
“Semalt Best Pages Tracker” web sahypaňyzyň traffigini gowulaşdyryp biler. Programma üpjünçiligi, haýsy web sahypalaryny görýänleriňiz üçin gyzyklydygyny kesgitläp we her sahypa barada jikme-jik maglumat berip biler. Bu maglumatlar, girýänleriňize işiňiz barada has giňişleýin maglumat tapmaga we sahypaňyza gaýdyp gelmek gyzyklanmalaryny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

III. TOP-da açar sözler

"TOP-daky açar sözler", Semalt.net-iň Google Top 1-100 organiki SERP-de web sahypaňyzyň hataryna girýän açar sözleriň sanyny görkezýän tarapy. Şeýle hem, wagtyň geçmegi bilen web sahypaňyzyň Google Top 100 sahypasynda ýerleşdirilen açar sözleriň sanyny görkezýär. Bu SEO guraly bilen, web sahypaňyzyň iň ýokary SERP-lerinde ýerleşdirilen açar sözleriň we açar sözleriň görnüşleriniň sanyndaky üýtgeşmeleri ýa-da tendensiýalary barlap bilersiňiz.


Bu gural bilen, saýlanan açar sözleriňize esaslanyp, web sahypalaryňyzyň gözleg motorynyň netije sahypasyny görüp bilersiňiz. Açar sözleri we olaryň ýerine ýetirilişini yzarlamak, esasanam köp gysga we uzyn açar sözleri yzarlaýan bolsaňyz, gaty kyn bolup biler, ýöne ýokarky guraldaky açar sözler bilen, açar sözleriňize we reýtinglerine stressiz gözegçilik edip bilersiňiz.

Bu gural, sahypaňyzyň reýtinginde her gezek nämeleriň bolup geçýändigini doly bilmek üçin üýtgeşmeleriň gündelik täzelenmelerini hem üpjün edýär. Şonuň bilen birlikde, umumy açar söz gözleginden has gowy reýting synyny berýär.

Google gözleg motorynyň netijeleriniň sahypasynda iň ýokary derejäni gazanmak üçin hiç hili usul ýok bolsa-da, SEO strategiýany gurup bilersiňiz we web sahypalaryňyzy Google-yň birinji orunda goýmagy üçin ýeterlik edip bilersiňiz. Şol strategiýalaryň biri dogry açar sözleri ulanmak we olaryň işine gözegçilik etmekdir.

SEO-da iň esasy açar sözleriňizi tertipleşdirmegiň ilkinji artykmaçlygy, web sahypaňyza has köp traffik gazanmaga mümkinçilik berýär. Bu, gündelik hitleriňizi köpeltmek ýa-da organiki traffigi almak arkaly gazanylyp bilner.

SEO-da iň esasy açar sözleriňizi tertipleşdirmegiň ýene bir artykmaçlygy, Google gözleginde has gowy reýting almakdyr. Has köp satuw gazanmaga kömek edip biler. Has köp satyjyny hakyky müşderilere öwürmäge kömek edip biler. Hawa, açar sözleriňiziň işleýşini yzarlamak, bäsdeşleriňizi ýeňmek we gözleg motorynyň netije sahypalarynda gowy orun almak üçin has gowy mümkinçilik berýär. Netijede, açar sözleriňize gözegçilik etmek, gözleg motoryňyzyň derejelerine laýyk gelmäge mümkinçilik berýär.

Topokardaky açar sözler, sahypaňyza maksatly gelýänler bilen üpjün edip biljek meşhur gözleg motorlaryny kesgitlemäge kömek edip biljek açar söz gözleg guralydyr. Bu size açar sözleriň ägirt uly maglumatlar bazasyna, özboluşly derňew gurallaryna we ýörite hasabatlaryna mugt girmäge mümkinçilik berýär.

Şeýle hem, traffigi getirýän we sahypaňyza bu açar sözler hakda degişli we täze maglumatlary berýän açar sözleri derňeýär. Tops SEO Tool-daky açar sözler diňe gözleg motorlary üçin çeşme däl. Saýlanan açar sözleriňiz we olaryň mümkinçilikleri barada zerur maglumatlary berip biljek peýdaly we ygtybarly programma.

Bu SEO guralyny saýlap alan ýeriňizdäki belli bir açar sözüň bäsleşigini barlamak üçin ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem, gözleg motorlarynda gowy ýerleşdirmek üçin web sahypaňyzyň näçe wagt gerekdigi barada düşünje berýär. Garaşýan zadyňyz bilen gözleg netijeleriniň arasynda gapma-garşylyk bar bolsa, "aňsat tutmak" usulyny ulanyp bilersiňiz. Bu SEO guraly haýsy gözleg motoryny nyşana almalydygyňyzy we şol anyk gözleg motoryny nädip nyşana almalydygyňyzy size habar berer.

IV. Sahypanyň tizligini analizleýji

mälimlik görkeziji artikl sahypa tizligini analizleýji sahypaňyzyň ýükleniş wagtyny, üstünlikli geçirilen barlaglaryň sanyny we düzedilmeli ýalňyşlyklaryň sanyny görkezýän güýçli gural. Bu gural, web sahypaňyzyň iş stoly we ykjam wersiýalary üçin göterim balyny berýär. Web sahypaňyzyň ýükleniş tizligi reýtingiňize täsir edýär, şonuň üçin bu gural bahasyna ýetip bolmaýar. 0-49 bal gaty haýal tizligi görkezýär.

50-89 bal ortaça tizligi görkezýär, 90-100 bal bolsa ýokary tizligi görkezýär. Şeýle hem, “Semalt”, iş stoly brauzerinde we ykjam brauzerde ýüklemek prosesine öýkünip, web sahypaňyzyň ulanyjylara näderejede amatlydygy barada düşünje berýär. Bu, Google SERP mahabaty üçin web sahypaňyzyň näderejede optimaldygyny görkezmäge kömek edýär.
Web sahypalaryňyzy umumy tizligini bilmek we soňra ýükleniş tizligine täsir edip biljek faktorlary kesgitlemek üçin web sahypalaryňyzy derňemäge kömek edýän gural. Gural, ýükleniş tizligini ýokarlandyrmak üçin belli bir sahypadan sahypaňyzyň sahypalaryna barýan ýollary yzarlamaga mümkinçilik berýär.


“Semalt” -yň sahypasynyň tizligini analizleýji entek mugt, web sahypasy barada her bir jikme-jiklik barada aýratyn düşünje berýär. Gural, web sahypasynyň iş stoly we ykjam sahypanyň tizligini kesgitlemek üçin web dizaýny, mazmun gurluşy, wagt ýüklemek ýaly sahypaňyzyň dürli taraplaryny seljerýär.

Derňew geçirilenden soň, gural sahypanyň tizligini ýokarlandyrmak üçin sahypaňyza mümkin bolan gowulaşmalary teklip edýär, şonuň üçin bu ýere gelýänler has gowy göz aýlaýarlar. Bu guralyň derňew tizligi we takyklygy ony köp sanly web ussatlary üçin örän peýdaly edýär.

Gural hem gaty ygtybarly we berýän maglumatlary gaty takyk. “Semalt Page Speed” analizatory, sahypaňyzyň tizligini optimizirlemäge we şol bir wagtyň özünde öndürijiligini we hilini ýokarlandyrmaga kömek etjek ajaýyp guraldyr.

V. Web sahypasynyň derňewçisi

Semaltyň web sahypasy analizatory gural web sahypasynyň SEO derňewini has aňsatlaşdyrýar. Web sahypa analizatory, Google-yň seljeriş maglumatlaryna meňzeş hereket edýän adaty web analitik guraldyr. Ulanyjy üçin amatly we hasabaty getirýär; Doly web sahypasynyň derňewini geçirmek we jikme-jik hasabat almak üçin diňe birnäçe sekunt ýa-da ýygnak garaşmaly bolarsyňyz. Web sahypa analizatory, SERPs esasly fokus bilen giňişleýin syn berýär.

This tool provides you with insights on the website pages, technical factors like the keywords in meta descriptions, headings, titles, images and content itself, etc., information about the URLs, number of backlinks and their type, the total number of indexed pages, and information about them. It also gives an update of the website's social media performance. It also provides a list of actionable insights and recommendations based on advanced analytics research.

Semalt website analyzer is a free online tool that can help you monitor what is on your website. This website analyzer has features that allow you to know the number of visitors that are coming to your website or those that have already come and left your site. With this tool, you can also check how many people click on your links from the search engines. 

You can also check to see the average time it takes for users to be on your site. If you are one of the many business owners using a website for your company, then this website analyzer can help you monitor how profitable your website is.


The Semalt website analyzer is easy to use because all you need is a web browser. Once you download the software, you just need to follow the instructions, and in no time, you will have a very useful web page. 

All you need is a domain name that can be accessed through a URL. The number of visits can be monitored easily by checking the hits and impressions. This can also show you how many people are coming and going from your site. It can also tell you how many pages are opened on your site, how long the users spend on your site, and the page views.

By using a Semalt website analyzer, you will know which keywords are being used to access your site. You can also know how many people searched for your website through search engines. Through this information, you can easily monitor the keywords that are being used to access your site. With the information on the number of searches and the percentage that these searches are using your site as a reference, you can easily figure out what keywords to use and what keywords to avoid.

VI. Website And Page Uniqueness Checker

Semalt's website uniqueness checker and page uniqueness checker analyze your content and provide you with a simple look at your content's uniqueness and originality status when compared with content from other websites. 

Both of these pages basically do the same thing. They check to see how unique each piece of content on your website is and how your core keywords perform from your content. But they go farther than that individually. The major difference is the Page Uniqueness Checker focuses on one specific page, while the Website Uniqueness Checker looks at your website content as a whole. 

The Page Uniqueness Checker does an in-depth analysis of the content on the specific page you put into the URL query, while the Website Uniqueness Checker breaks down all the pages under your homepage, analyzes them, and gives in-depth information about them individually.  

If you have many pages on your website, it might be best to use the Website Uniqueness check instead of the Page Uniqueness check. But suppose you want a deeper dive into any specific page. In that case, the Page Uniqueness check will give you a percentage score off of 100 and a percentage breakdown on how similar that specific page is to other pages the search engine has found while crawling.

Semalt's uniqueness checker reveals around 80% of any given content or webpage's originality status. It is important to note that you cannot gain an utterly comprehensive view without using the complete dashboard. A webpage uniqueness check by itself reveals nothing, but it does offer you an opportunity to discuss a content rewrite.

You can also use this to compare your content between pages. One of the biggest mistakes you can make as a website owner, be it an SEO business or otherwise, is to reuse content on multiple pages. Some people think you can stuff content that is oddly similar to other pages. Well, this is not the case. Google and other search engines don't take kindly to any form of plagiarism. 

It is important for you to find out whether Google considers your webpage unique or not. Someone else may have copied your webpage content, and if theirs is indexed sooner than yours, Google will tag your webpage plagiarized and label theirs the primary source of the content. You should monitor this because Google penalizes sites that have a large number of duplicate content. 

Conclusion

In this digital world, SEO is the key to web success. Although you can try to incorporate SEO strategies into your business on your own, the results can't be compared to what an experienced and well-versed SEO agency can achieve. That's why the best approach is to hire the services of a top-notch agency, like Semalt, to handle your SEO affairs. And alongside that, you need to you their SEO tools.

Semalt is the total package your business needs to flourish. They have everything you need. Whether you consult them for your digital marketing needs or to make use of their top-notch SEO tools, you'll notice that they truly stand out among their peers.  Remember, their dedicated SEO dashboard is right there for you to get started on improving your business online.

mass gmail